Stanovy

Horoklub amatér bol založený ako nezisková organizácia pre priateľov a vyznávačov pohybu v prírode dňa 7.9.2011. Naše stanovy boli vytvárané s najlepším presvedčením o fungovaní nášho klubu.

Stanovy na stiahnutie: doc, pdf

Stanovy občianskeho združenia
Horoklub Amatér

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Horoklub Amater je dobrovoľným, mimovládnym a nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom činnosti je organizovanie a rozvoj horolezectva, ochrany prírody ako aj všetkých druhov činností spojených s pohybom v prírode.

Článok 2
Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia je Horoklub Amater (ďalej Združenie).
 2. Sídlo združenia je Bratislava 3, Vlárska ul. 10, 831 01.
 3. Horoklub Amater má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

Článok 3
Poslanie a ciele občianskeho združenia

 1. Združenie združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých aktivít bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia a je nezávislý a otvorený pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní.
 2. Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvoj horolezeckého športu a ostatných outdoorových činnosti, najmä turistiky a cykloturistiky, vykonávaných na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
 3. Poslaním Horoklubu Amater je:
  1. Podieľať sa svojou činnosťou na ochrane a zveľaďovaní prírody s cieľom zachovať prírodné dedičstvo pre budúce generácie,
  2. Organizovať a zabezpečovať pre členov združenia outdoorové podujatia na Slovensku i v zahraničí
  3. Realizovať outdoorové podujatia so zameraním na horolezectvo, turistiku, vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, skialpinizmus a expedície
  4. Rozvíjať a zdokonaľovať schopnosti svojich členov s dôrazom na bezpečnosť pohybu a pobytu vo vysokohorskom prostredí
  5. Spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami podobného zamerania
  6. Vytvárať pre svojich členov systém výhod vyplývajúcich z členstva
  7. Hájiť záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym, samosprávnym a ostatným inštitúciám a organizáciám
  8. V súlade so svojím poslaním nadobúdať a hospodáriť so svojim majetkom
  9. Organizačne, metodicky, finančne a materiálne zabezpečovať činnosť a rozvoj združenia.

Článok 4
Právne postavenie združenia

 1. Horoklub Amater je právnickou osobou v zmysle § 18, odst. 2, písm. a) Občianskeho zákonníka, zriadené na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
 2. Právne pomery Združenia sa riadia uvedenými zákonnými ustanoveniami a Stanovami občianskeho združenia Horoklub Amater.

Článok 5
Založenie, vznik a zánik združenia

 1. Združenie zakladá ustanovujúca členská schôdza, ktorá volí orgány Združenia a schvaľuje stanovy.
 2. Združenie vzniká schválením a registráciou stanov Ministerstvom vnútra SR.
 3. Združenie zaniká na základe uznesenia členskej schôdze, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 4. Pri zániku Združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkovo-právne vyrovnanie likvidátor menovaný najvyšším orgánom Združenia. Členská schôdza zároveň rozhoduje o použití likvidačného zostatku.

Článok 6
Členstvo v združení

 1. Členmi Združenia môžu byť právnické a fyzické osoby bez ohľadu na štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, spoločenské a kultúrne zameranie, vyznanie alebo zdravotný stav, ktorí súhlasia s poslaním i cieľmi Združenia a jeho stanovami.
 2. Členstvo v Združení vzniká registráciou záujemcu o členstvo v databáze členov a zaplatením ročného členského príspevku. Členský príspevok je dobrovoľný, minimálne však 10€, slovom desať euro.
 3. Člen Združenia sa podieľa na činnosti Združenia, prispieva k jeho rozvoju, vyhľadáva a navrhuje nové formy aktivít a ich realizáciu v súlade so stanovami.
 4. Členovia Horoklubu Amater majú tieto práva:
  1. zúčastňovať sa podľa svojej potreby na športovej a spoločenskej činnosti, ktorú organizuje Horoklub Amater,
  2. využívať všetky výhody poskytované Horoklubom Amater,
  3. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Horoklubu Amater,
  4. obracať sa na orgány Horoklubu Amater s podnetmi, návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadať na ne vyjadrenie,
  5. byť informovaný o činnosti a hospodárení Horoklubu Amater,
  6. využívať materiál a zariadenia, ktoré má Horoklub Amater vo vlastníctve a prenájme (na základe nájomných zmlúv)
  7. byť volený do všetkých orgánov Horoklubu Amater pričom podmienkou je vek nad 18 rokov.
 5. Členovia majú tieto povinnosti:
  1. dodržiavať Stanovy Horoklubu Amater a iné vnútorné poriadky klubu vydané na základe stanov,
  2. dodržiavať všeobecne platné a športové princípy morálky a etiky,
  3. aktívne sa podieľať na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie,
 6. Členstvo v Združení zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím člena, alebo zánikom Združenia. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo Združenia. Členstvo je neprenosné.

Článok 7
Orgány združenia

 1. Členská schôdza:
  1. Členská chôdza je najvyšším orgánom Združenia.
  2. Členská chôdza je verejným stretnutím členov Združenia, ktoré sa schádza pred každou závažnejšou zmenou rozhodnutí, najmenej však dvakrát ročne.
  3. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo oznámením všetkým členom minimálne 10 dní pred jej uskutočnením.
  4. Členská chôdza je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičného počtu všetkých členov Združenia.
  5. Členská chôdza Združenia prejednáva, dopĺňa a schvaľuje koncepčné zmeny, zámery a plány činnosti Združenia, schvaľuje stanovy, volí a odvoláva predsedníctvo, dozornú radu a predsedu Združenia.
  6. Členská chôdza prijíma svojej rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých zúčastnených členov
  7. Členská schôdza je verejná formou prístupu verejnosti a informačných médií. V prípadoch prerokovania závažných dokumentov môže predsedníctvo rozhodnúť o čiastočne alebo úplne uzavretom rokovaní.
 2. Predsedníctvo:
  1. Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia, ktorý zabezpečuje jeho činnosť podľa rozhodnutí schválených členskou schôdzou.
  2. Predsedníctvo je zložené z troch členov, a to predseda, tajomník a hospodár. Volí a odvoláva ho členská schôdza. Členom predsedníctva sa môže stať každý člen Združenia, ktorého zvolí členská schôdza.
  3. Volebné obdobie predsedníctva je jeden rok.
  4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.
  5. Predsedníctvo má právomoc rozhodovať o realizácii cieľov Združenia, výške členského a všetkých aktivitách smerom k verejnosti.
  6. Predsedníctvo si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý je zároveň predsedom Združenia a jeho štatutárnym zástupcom a ktorý vystupuje navonok v mene poslania a cieľov Združenia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje predsedníctvom poverený jeho člen.
  7. V prípade potreby členská schôdza doplní počet členov predsedníctva na schválený počet.
 3. Dozorná rada:
  1. Dozorná rada je nezávislým orgánom Združenia.
  2. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
  3. Dozorná rada má jedného člena. Volí a odvoláva ju členská schôdza.
  4. Dozorná rada kontroluje činnosť predsedníctva a Združenia ako celku.
  5. Člen dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva s hlasom poradným.
  6. Dozorná rada jedenkrát do roka predkladá členskej schôdzi záverečnú správu o kontrole činnosti Združenia a jeho orgánov za predchádzajúce obdobie.

Článok 8
Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie Združenia:
  1. Združenie si podľa legislatívnych pravidiel nadobúda finančné a materiálové prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti prostredníctvom:
   • dotácií,
   • darov a dobrovoľných príspevkov,
   • zbierok,
   • grantov,
   • členských príspevkov,
   • vlastnej činnosti.
  2. O nakladaní s finančnými a materiálovými prostriedkami Združenia do výšky 200€ rozhoduje predseda Združenia súčasne s hospodárom Združenia. O nakladaní s finančnými a materiálovými prostriedkami Združenia do výšky 1000€ rozhoduje predsedníctvo. O nakladaní s prostriedkami nad 1000€ rozhoduje členská schôdza.
  3. Poskytovateľ prostriedkov má právo kontrolovať ich hospodárne a ekonomické využitie. Prostriedky Združenia, ktoré sú účelovo viazane, môžu byť použité iba na konkrétny určený cieľ.
  4. Združenie vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi.
  5. Finančnú agendu Združenia vedie hospodár, ktorý zabezpečuje jej presnú evidenciu. Hospodára volí členská schôdza na obdobie jeden rok.
  6. Vyúčtovanie prostriedkov a finančnú agendu kontroluje dozorná rada Združenia. Vyhodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami je súčasťou záverečnej správy o činnosti Združenia, predkladanej dozornou radou na členskej schôdzi Združenia.
  7. Združenie v prípade potreby umožní kontrolu aj iným kontrolným a revíznym orgánom, pokiaľ na to majú oprávnenie.
 2. Bankový účet:
  1. Združenie má zriadený bankový účet.
  2. Názov účtu je totožný s názvom Združenia.
  3. V prípade potreby si Združenie založí devízový účet.
  4. Podpisový vzor na manipuláciu s účtom a všetky zmeny bankového účtu, ako aj vklady a výbery potvrdzuj svojim podpisom predseda Združenia alebo jeden zo zakladajúcich členov Združenia.
 3. Peniaze v hotovosti:
  1. V hotovosti sa platia drobné nákupy potrebné na zabezpečenie činnosti Združenia.
  2. Peniaze v hotovosti sú uložené v pokladni Združenia, ktorá je v správe hospodára Združenia.
  3. Hospodár vedie o stave pokladne presnú evidenciu.
  4. V pokladni môže byť v hotovosti maximálne 100€. V prípade prekročenia tejto sumy musí byť prebytok poukázaný na účet Združenia.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením členskou schôdzou Združenia, schválením a registráciou Ministerstvom vnútra SR.
 2. Združenie je právny subjekt.
 3. Kontrola činnosti Združenia verejnosťou je zaistená.
 4. Združenie vo všetkých relevantných materiáloch uvádza meno alebo názov sponzorov, darcov a iných subjektov, ktoré prispeli na realizáciu konkrétnych aktivít, pokiaľ s tým súhlasia.

V Bratislave, dňa 17. Júna 2011.