Členská schôdza 2014

Členská schôdza 2014

Záznam z akcie

Členská schôdza

V piatok 17. 1. sme sa stretli na tretej ustanovujúcej schôdzi v histórii Horoklubu. Po krátkom privítaní a predstavení náplne schôdze sme prešli k prvému bodu programu, k voľbe štatutárov.
V tajnej voľbe bol za predsedu zvolený Marek Vnuk, ktorý získal jednohlasnú podporu všetkých 15 zúčastnených členov. Väčšinou hlasov boli zvolení do funkcie tajomníka Juraj Hajko, do funkcie hospodára Zuzana Slováková a do funkcie dozornej rady Tomáš Matula. Pribudla aj nová funkcia skladníka, ktorú získal Pavel Vnuk. Skladník bude mať na starosti výdaj, príjem a evidenciu vypožičaného majetku združenia. Zároveň bude dohliadať na vek a stupeň opotrebovania jednotlivých častí majetku.
Rovnako sme sa zhodli, že bývalým členom, ktorí neuhradili členské na rok 2014 bude zablokovaný účet na stránke Horoklubu, činnosť bola zverená Bimbovi.

Materiál
Dôležitá zhoda nastala pri právach a povinnostiach súvisiacich s požičiavaním majetku Horoklubu. Bol definitívne zavedený rozdiel medzi výpožičkou člena a nečlena. Poplatky a výpožičky sa nevzťahujú na spotrebný a servisný materiál.
Zhodli sme sa, že člen si môže požičať materiál len na svoju osobnú potrebu a nečlenovia si požičiavajú materiál osobitne. Pre nečlenov platí, že:
- platia za výpožičku 1/100 (stotinu) nákupnej ceny predmetu za každý deň výpožičky,
- počet dní výpožičky sa ráta od dňa prevzatia do dňa vrátenia predmetu,
- výpožička je možná iba po podpise výpožičnej zmluvy nečlenom,
- Horoklub nezodpovedá za výrobnú kvalitu materiálu,
- poplatok za výpožičku bude jasne vyjadrený na príjmovom doklade, 1 exemplár dostane nečlen, druhý si ponechá sprostredkuvajúci člen,
- vybratý poplatok člen buď prinesie do pokladnice v klubovni alebo poukáže na účet Horoklubu.
Členovia si požičiavajú materiál bez poplatku.
Pre členov i nečlenov platí, že užívateľ musí zabezpečiť funkčnosť vypožičaného predmetu zhodnú so stavom pred výpožičkou. Platí, že:
-  v prípade poškodenia alebo straty musí zabezpečiť opravu alebo náhradu predmetu,
- ak nie je možná oprava, treba predmet nahradiť - reklamáciou, zabezpečením funkčného ekvivalentného predmetu, alebo uhradením ceny predmetu,
- cena predmetu každoročne klesá o 20% kúpnej ceny predmetu, teda predmet je umorený po 5 rokoch  od nákupu,
- výpočet ceny vypožičaného predmetu je nasledovný:
C = X – 0,2XY
kde C je cena požičaného predmetu, X je kúpna cena a Y je vek predmetu.

Účtovníctvo
Nastala debata o spôsobe nákupu materiálu. Oficiálny nákup z obchodov s blokom z registračnej pokladnice je z hľadiska účtovného najjednoduchší, ale omnoho lacnejšie sa v mnohých prípadoch ukázal nákup z druhej ruky cez internet. V tom prípade je účtovný postup zložitejší, ale sme schopní aj tieto nákupy ošetriť tak, aby boli legálne zavedené do účtovníctva. Tento bod bude pravdepodobne ešte predmetom debát, ale argumenty hrajú v prospech čiastočného nákupu cez internet.

Plaváreň
S plavárňou máme uzavretú zmluvu na prenájom dráh každý štvrtok od 20:00 do 21:00. Zmluva môže byť ukončená odstúpením jednej zmluvnej strany. Buď sa teda rozhodneme sami alebo raz
teta stratí nervy. Keďže účasť na plávaní kolíše a na jar začnú pribúdať aj aktivity v exteriéri, predbežne sme sa dohodli, že zmluvu ukončíme v marci.

Plány a využitie prostriedkov
Zhodli sme sa, že 25% prostriedkov získaných z 2% z daní použijeme na preplácanie časti nákladov na spoločné akcie. Predovšetkým plánujeme daný obnos použiť na úhradu dopravy, zaznel návrh takto podporiť 1 veľké letné podujatie a 1 väčšie zimné podujatie.
Predbežný návrh na nákupy:
- bouldermatka,
- súbor máp a niekoľko sprievodcov,
- 1 sedačka, 1 spoločné lano, 1 kladivo a niekoľko karabín.

Klubovňa
Nastal čas opraviť a dokončiť mnohé pretrvávajúce nedostatky v našej klubovni. Je naplánovaná víkendová brigáda, pravdepodobne ale bude nutné venovať prácam viac času. Práce sa budú týkať interiéru (vypratanie spoločenskej miestnosti, maľovanie, vyčistenie koberca a podlahy, oprava okien a dverí, oprava stropu v dielni) i exteriéru (pokosiť, oprava schodiska a protišmyková úprava, podhľady, práce na streche, eventuálne ohnisko a latrína). Podrobný rozpis prác posielal Majo, je možné, že sa ešte doplní. Na vykonanie úprav bude nutný rôzny materiál, o tom, kto a čo zabezpečí sa dohodneme pred konaním brigády.
Do klubovne by sa zišiel záves medzi spoločenskou miestnosťou a dielňou. Vhodný by bol hrubší záves, ktorý by ako-tak udržal teplo v spoločenskej miestnosti. Ak niekto má k dispozícii vhodnú tkaninu v rozmeroch zhruba 200x80cm, nech ju neváha doniesť, nebude sa musieť kupovať.  

Ďakujem všetkým za účasť a návrhy, pevne verím, že naše aktivity a športový i spoločenský zápal budú minimálne na takej úrovni ako minulý rok.
Športu zdar!

-hajo-Itinerár

Členská schôdza na rok 2014 o 19:00 17.1.2014 v klubovni